Zapytanie ofertowe dotyczące doradztwa w zakresie wzornictwa opakowań cz. 2

18/02/2020

Zapytanie ofertowe dotyczące doradztwa w zakresie wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych przygotowanych na rynek kenijski.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

 Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

 Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne

 Numer projektu: PMT/0492/3N/2018

Dane Zamawiającego

Clue- Point Joanna Piekarczyk                                                 

ul. Rynek 12

48-200 Prudnik,

NIP:  755-15-85-767, Regon: 160058774

Opis Projektu:

Projekt dotyczy wprowadzenia usług Fusion Design, firmy projektowej specjalizującej się w usługach architektury wnętrz, usługach fit-out oraz dystrybucji wykończeniowych materiałów budowlanych na rynku kenijskim.

Opis Przedmiotu zamówienia:

 • Projekt graficzny folderu informacyjnego dotyczącego wykładzin przygotowany na potrzeby rynku kenijskiego.
  Ilość stron -20 str.
  Format - A5.
 • Projekt graficzny wzornika wykładzin przeznaczonego na potrzeby rynku kenijskiego.
  Format - A4+.
 • Projekt graficzny folderu prezentującego informacje techniczne dotyczące wykładzin przygotowany na potrzeby rynku kenijskiego.
  Książeczka, ilość stron – 32.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 20 dni

Podany termin może ulec przesunięciu, tj. skróceniu lub wydłużeniu. Zmiana ta może być wynikiem prowadzonych konsultacji prawnych lub innych okoliczności nieprzewidzianych przez Zamawiającego.

Kryteria wyboru ofert:

Kryterium wyboru oferty to 100% cena z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do wyboru oferty zapewniającej jak najwyższy stopień profesjonalizmu od Wykonawcy, bazując na jego doświadczeniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś
z poniższych warunków:

a)     zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

b)     zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy wysłać na adres email:  , osobisćie lub pocztą tradycyjną. 
Termin składania ofert mija 24.02.2020 roku.

Kontakt

Adres do korespondencji:

Fusion Design

Ul. Towarowa 35/86

00-869 Warszawa

Osoby do kontaktu:

Joanna Piekarczyk, tel: 604 417 957