Zapytanie ofertowe dotyczące budowy strony internetowej

07/02/2020

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy strony internetowej z rozszerzeniem .com/.ke

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 

Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne

Numer projektu: PMT/0492/3N/2018

Dane Zamawiającego

Clue- Point Joanna Piekarczyk                                                 

ul. Rynek 12

48-200 Prudnik, NIP:  755-15-85-767, Regon: 160058774

Opis Projektu:

Projekt dotyczy wprowadzenia usług Fusion Design, firmy projektowej specjalizującej się w usługach architektury wnętrz, usługach fit-out oraz dystrybucji wykończeniowych materiałów budowlanych na rynku kenijskim.

Opis Przedmiotu zamówienia:

Przygotowanie angielskiej strony www Fusion Design z rozszerzeniem .com/.ke 

BRIEF DSTĘPNY NA W ODPOWIEDZI NA ZAINTERESOWANIE ZŁOŻENIEM OFERTY

1. Zakres prac oczekiwanych od agencji internetowej:  

·                  stworzenie nowej, responsywnej strony internetowej (RWD), opartej o system Wordpress z roszerzeniem .ke oraz .com.pl

·                  opracowanie atrakcyjnej, nowoczesnej szaty graficznej pasującej do Fusion Design zgodnej z księgą identyfikacji wizualnej (KIW), 

·                  przeniesienie praw autorskich do strony, 

·                  przygotowanie strony pod pozycjonowanie (lista wymagań stanowi załącznik do briefu), 

·                  usługi utrzymania witryny przez okres 3 lat od wdrożenia(opcjonalnie) 

·                  stworzenie strony z możliwością zmiany na język angielski 

 Osoba kontaktowa 

Justyna Niemyjska, Fusion Design 

e-mail justyna.niemyjska@fusiondesign.pl, tel.: +48 505 109 890  

Joanna Piekarczyk, założyciel i właściciel Fusion Design 

e-mail   , tel.: +48 604 417 957 

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni

Podany termin może ulec przesunięciu, tj. skróceniu lub wydłużeniu. Zmiana ta może być wynikiem prowadzonych konsultacji prawnych lub innych okoliczności nieprzewidzianych przez Zamawiającego.

Kryteria wyboru ofert:

Kryterium wyboru oferty to 100% cena z z .

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś
z poniższych warunków:

a)     zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;

b)     zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na: 

       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy wysłać na adres email:   lub.  pocztą tradycyjną
Termin składania ofert: 14.02.2020 roku.

Kontakt

Adres do korespondencji:

Fusion Design

Ul. Towarowa 35/86

00-869 Warszawa

Osoby do kontaktu:

Joanna Piekarczyk,  tel: 604 417 957